CzechInvest - Agentura pro podporu podnikání a investic

 

Podmínky účasti

V současné době již nejsou realizovány další výzvy projektu CzechAccelerator 2011-2014.


Aby se mohla firma přihlásit do projektu, je povinna vyplnit přihlášku a tím se stane žadatelem o účast v projektu. Žadatel musí splňovat určité podmínky. Pokud podmínky splňuje a úspěšně projde dvoukolovým hodnotícím procesem, stává se po podpisu Smlouvy o spolupráci účastníkem projektu.

Jednotlivé kroky nezbytné pro přihlášení

 

 • Vyplnit přihlášku do projektu v české i anglické verzi.
 • Připravit účetní uzávěrku za minulé 2 účetní období (nebo alespoň za poslední účetní období v případě krátké historie).
 • Poslat obě jazykové verze přihlášek ve formátu „doc“ a dále účetní uzávěrku a obě podepsané verze přihlášky naskenované ve formátu „pdf“ (celkem tedy 5 souborů) na adresu accelerator@czechinvest.org (viz výzva projektu).

 

 

Podmínky pro účast v projektu


Žadatel musí být podnikatelský subjekt se sídlem či provozovnou v České republice splňující definici malého a středního podniku upravenou Nařízením Komise (ES) č. 800/2008, a to podnikající fyzická nebo podnikající právnická osoba. Žadatel nesmí mít své sídlo v Praze, s výjimkou takového žadatele, jehož činnost je prokazatelně spojena s vývojem či výrobou produktu a služeb realizovaných v provozovně mimo region hl. m. Prahy. Tato provozovna musí být ke dni podání přihlášky zapsána v obchodním nebo živnostenském rejstříku.


Žadatel musí být vlastník jasně definovaného, existujícího (případně rozpracovaného) technologického produktu (výrobku nebo služby), který je minimálně z 51% v jeho vlastnictví.


Žadatel musí mít vlastní manažerský a produktově-vývojový tým, který plně nebo minimálně z 51 % času působí v České republice.
(Časem se myslí doba odpracovaná na základě smluvního vztahu v dané společnosti, např. pracovního poměru - pracovní smlouvy či dohod - dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, nebo pracovní smlouva s agenturou práce. Tj. alespoň 51 % času odpracovaného v dané společnosti musí být realizováno v ČR.)


Žadatel dále musí mít vysoký potenciál k úspěšné komercializaci produktu, vysoký zájem a motivaci o průnik na mezinárodní trhy, vysoký růstový potenciál v budoucnu a musí být zaměřený na rozvoj nových a inovativních technologických řešení.

 


Žadatel musí splňovat následující podmínky:

 

 • Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.
 • Musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. (1) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění.
 • Nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.
 • Nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.
 • Má tyto právní formy: 101 fyzická osoba (dále „FO“) podnikající dle Živnostenského zákona (dále „ŽZ“), nezapsaná v Obchodním rejstříku (dále „OR“), 102 FO podnikající dle ŽZ zapsaná v OR, 105 FO podnikající dle jiných zákonů než ŽZ a zákona o zemědělství nezapsaná v OR, 106 FO podnikající dle jiných zákonů než ŽZ a zákona o zemědělství zapsaná v OR, 111 v.o.s., 112 s.r.o., 113 k.s., 121 a.s., 205 Družstvo, 231 Výrobní družstvo, 232 Spotřební družstvo, 234 Jiné družstvo, 241 Družstevní podnik (s 1 zakladatelem), 421 Zahraniční osoba, 501 Odštěpný závod, nebo jiná organizační složka zapisující se do OR, 932 Evropská společnost a 933 Evropská družstevní společnost.
 • Projekt účastníka nesmí spadat do odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE A01 a A03) a dalších sektorů vyloučených dle NK 1998/2006.

 

 

Žadatelem dále NEMŮŽE být subjekt, pokud ke dni podání žádosti:

 

 • Dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 • Bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
 • Soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil exekuci jeho majetku.
 • Je v likvidaci.
 • Je evidován jako dlužník v databázi dlužníků.
 • Je podnikem v obtížích (dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008).
 • Nemá uhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem.
 • Je příjemcem podpory pro mladé inovativní podniky podle čl. 35 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, poskytnuté méně než 3 roky před datem podání žádosti o podporu.

Zasílání novinek e-mailem


 


 


© Copyright 2011 | Mapa stránek | RSS 2.0 | Kontakty