CzechInvest - Agentura pro podporu podnikání a investic

 

Projektem krok za krokem

1. Přihlášení


Zájemci se mohli do programu přihlásit během časově omezené výzvy. V současné době je poslední výzva projektu (doplňující výzva k výzvě č. VI) již uzavřena.  Zájemci měli možnost přihlašovat se do destinací USA východní pobřeží, Singapur a Izrael. Účastník si zvolil vždy destinaci prioritní a náhradní. 

 

 

 

2. Výběr účastníků


Všechny přihlášky doručené v termínu, splňující formální náležitosti a podmínky výzvy k účasti, byly hodnoceny hodnotitelskou komisí, kde  žadatelé prezentovali svůj podnikatelský záměr a produkt. Komise  hodnotila potenciál ke komerčnímu využití, atraktivitu produktu z hlediska koncového zákazníka, potenciál produktu pro technologického partnera, způsob uvedení produktu na trh, kvalitu pracovního týmu žadatele či relevantnost využití v projektu. Hodnocení probíhalo před komisí složené ze zástupců CI, MPO a odborníků z oblasti investování.


Úspěšní žadatelé, kteří splnili podmínky a prošli dvoukolovým výběrovým řízením hodnotitelské komise, uzavřeli Smlouvu o spolupráci s poskytovatelem podpory, kterým je agentura CzechInvest.

 

Odkaz na podmínky a kritéria účasti najdete zde.

 

Neúspěšný žadatel se mohl opakovaně přihlásit do nové výzvy projektu za předpokladu, že splnil podmínky účasti. Účastník se mohl zúčastnit více cyklů projektu, nemohl se však přihlásit do destinace, kde pobyt již absolvoval.

 


3. Předodletové školení


V rámci podpory projektu byla účastníkům poskytnuta bezplatná předodjezdová příprava.


Agentura CzechInvest pořádá čtyřdenní seminář rozdělený na 3 části:

 

1. Právní školení

 

2. Marketingové a ekonomické poradenství a praktické informace pro úspěšné fungování na cílovém trhu

 

3. Workshop se zástupci firem, kteří CzechAcceleratorem již prošli

 


Účast na předodjezdové přípravě, kterou hradí ze 100 % Agentura CzechInvest (náklady budou započítány do čerpané podpory de minimis), je povinná. Účastník plně hradí náklady spojené s dopravou, příp. ubytováním, apod.

 

 

4. Pobyt v destinaci


Jednotlivé destinace jsou zaměřeny prioritně na:

 

USA západní pobřeží  ICT, life sciences a nanotechnologie
USA východní pobřeží biotechnologie, life sciences, zdravotnická technika a čisté technologie
Singapur ICT, biotechnologie a life sciences
Izrael ICT, biotechnologie, life sciences a čisté technologie
Švýcarsko biotechnologie, life sciences, čisté technologie a
přesné strojírenství

 

Zde  je odkaz na informace o jednotlivých destinacích.


Termín účasti
Žadatel měl na výběr ze dvou druhů pobytů v destinaci:


1. Jeden pobyt v trvání 3 – 6 měsíců


nebo


2. Dva pobyty během 6 měsíců v celkové minimální délce 4 měsíce.


(Žadatel v přihlášce specifikoval celkem 2 termíny pobytu, z nichž nesměl ani jeden být kratší než 1 měsíc a mezi jednotlivými pobyty musel být minimálně 1 měsíc přerušení.)

 

Projekt CzechAccelerator 2011–2014 umožňoval opakovanou účast. Účastníci, kteří se již projektu zúčastnili, se mohli přihlásit znovu po splnění všech podmínek, ovšem nemohli se přihlásit k pobytu do destinace, kde pobyt již absolvovali.

V případě shodného hodnocení bude agentura CzechInvest preferovat účastníka, který zvolil delší dobu pobytu v destinaci.

 

Podpora poskytnutá účastníkům projektu


Podpora na místě působení (platné od 5. výzvy):

 

 • Pobyt v kancelářských prostorech smluvního zahraničního partnera v délce 3 – 6 měsíců (agentura CzechInvest hradí 100 % nákladů na pronájem kancelářských prostor).
 • Přístup k síti technologických firem, předních fondů rizikového kapitálu a potencionálních zákazníků v destinaci prostřednictvím networkingových aktivit zajišťovaných smluvním zahraničním partnerem (agentura CzechInvest hradí 100 % nákladů na přístup k networkingovým aktivitám).
 • Účast na odborných konferencích a seminářích. Agentura CzechInvest uhradí především registrační a účastnické poplatky (podpora 100 %, maximálně však 200 000,- Kč/firma).
 • Školení, mentoring, coaching a služby expertů a poradců, především právní, marketingové, business development, HR, apod., (podpora 50 %, maximálně však 400 000,- Kč/firma).
 • Podpora ochrany práv duševního vlastnictví, zejména pořízení patentů a licencí v zahraničí (podpora 100 %, maximálně však 200 000,- Kč/firma).
 • Cestovní náklady v omezené výši pro vyslané zaměstnance (zaměstnanci, vlastníci, manažeři podílející se na řízení jako členové statutárního orgánu podnikatele). Zaměstnanci musejí být v klasickém (tj. HPP či dohoda o pracovní činnosti) poměru.
  a) Cestovné, tj. letecká doprava ekonomickou třídou z ČR do destinace (podpora 50 %, maximálně však 15 000,- Kč na jednu zpáteční letenku do USA a Singapuru a maximálně 8 000,- Kč za jednu zpáteční letenku do Izraele a Švýcarska).
  b) Příspěvek na ubytování (podpora 50 %, maximálně však 500,- Kč na den na společnost).

 

 

*Výše uvedené služby jsou vypláceny zpětně po ukončení projektu a předložení Žádosti o platbu za předpokladu splnění podmínek uvedených ve smlouvě o spolupráci a v případě, že náklady budou v přímé souvislosti se schváleným individuálním projektem účastníka. Smlouva o spolupráci je uzavřena s poskytovatelem podpory, kterým je agentura CzechInvest. Podpora je účastníkům poskytována dle pravidla de minimis.

 

Detailnější informace o poskytovaných službách v jednotlivých destinacích naleznete zde.

 

Další informace o podpoře

 

 • Podpora pro MSP bude účastníkům poskytována dle pravidla de minimis.
 • Podpora je poskytována v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Je poskytována ve výši 50 % – 100 % způsobilých výdajů.
 • Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí v kterémkoli tříletém období (to znamená při sečtení podpory de minimis získané v současném daňovém období a za dvě předcházející daňová období) přesáhnout částku 200 000,- EUR.
 • Pro přepočet výše podpory z OPPI podle pravidla de minimis se použije přepočtový kurz vydaný Evropskou centrální bankou ze dne poskytnutí této podpory, tj. dne uzavření smlouvy.
 • Na shodné – částečně či plně se překrývající – způsobilé výdaje Účastníka podpořené z projektu CzechAccelerator 2011–2014 nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, tj. veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlouvy o fungování Evropské unie, ani podporu v režimu de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.
 • Podpora bude účastníkům poskytnuta na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené s poskytovatelem podpory, kterým je agentura CzechInvest.
 • Účastník je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití podpory určené k financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a dokumentaci a uchovat ji po dobu 10 let ode dne ukončení projektu a zároveň minimálně do doby uplynutí tří let od uzávěrky OP Podnikání a inovace v souladu s čl. 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. O uzávěrce OP Podnikání a inovace budou všichni příjemci dotace informováni.
 • Podpora formou služeb je účastníkům poskytována během trvání projektu, finanční podpora (proplacení části způsobilých výdajů) je vyplácena zpětně po ukončení projektu za předpokladu splnění podmínek uvedených ve smlouvě.
 • Účastník je povinen po celou dobu realizace projektu a nejméně po dobu tří let od data jeho ukončení umožnit přímý přístup pověřeným zaměstnancům poskytovatele podpory a správce programu OPPI k provádění kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Dále je povinen těmto zaměstnancům umožnit přímý přístup za účelem kontroly dodržování podmínek projektu a účelového využití prostředků z poskytnuté podpory, jakož i kontroly finanční situace a účetnictví nebo daňové evidence příjemce podpory, a to jak na místě realizace projektu, tak ve svém sídle.
 • Účastník má povinnost uchovat ke kontrole veškeré výstupy hrazené z projektu.
 • Další povinnosti účastníka jsou stanoveny ve Smlouvě o spolupráci.

 

 

5. Návrat do ČR


Výše uvedené služby byly vypláceny zpětně po ukončení projektu a po předložení Žádosti o platbu za předpokladu splnění podmínek uvedených ve Smlouvě o spolupráci a v případě, že náklady byly v přímé souvislosti se schváleným individuálním projektem Účastníka.

 

 


Podpora pro MSP byla účastníkům poskytována dle pravidla de minimis. Více o podpoře de minimis na stránkách CzechInvestu: http://www.czechinvest.org/verejna-podpora.

 

Zasílání novinek e-mailem


 


 


© Copyright 2011 | Mapa stránek | RSS 2.0 | Kontakty